Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Warunki uczestnictwa


Warunki udziału w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży WAMA–TOUR

1. Umowa o udział w imprezie Biura Podróży WAMA-TOUR jest uważana za zawartą, gdy:

  • uczestnik prześle zgłoszenie na imprezę,
  • uczestnik i Biuro Podróży podpiszą umowę,
  • uczestnik przeleje zaliczkę w wysokości 100,- PLN za osobę na rachunek Biura Podróży wskazany w umowie.

2. Pozostała kwota zostanie wpłacona przez uczestnika w terminie wskazanym w umowie. Niedotrzymanie powyższego warunku oznacza rezygnację z imprezy turystycznej i uprawnia Biuro Podróży do skreślenia z listy uczestników po uprzednim powiadomieniu o tym klienta.

3. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn osobistych, to powinien niezwłocznie poinformować o tym Biuro Podróży osobiście wzgl. pisemnie. Koszty, które musi ponieść uczestnik rezygnujący z imprezy turystycznej będą równe faktycznym i udokumentowanym kosztom poniesionym z tego tytułu przez Biuro Podróży.

4. Uczestnik może zgłosić na zarezerwowane przez niego miejsce inną osobę spełniającą wszystkie warunki niezbędne do udziału w imprezie. Takie zgłoszenie powinno nastąpić w odpowiednim terminie- tak, by możliwe było załatwienie wszystkich formalności.

5. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej z następujących przyczyn:

  • nie została osiągnięta minimalna liczba uczestników określona w programie imprezy
  • siła wyższa

W takich przypadkach Biuro Podróży zwróci pełną cenę imprezy turystycznej.

6. Termin odwołania imprezy z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w programie imprezy jest nie krótszy niż 6 tygodni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik powiadamiany jest o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej.

7. Jeżeli impreza turystyczna zostanie odwołana z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo:

  • uczestniczyć w imprezie zastępczej o takim samym standardzie lub wyższym,
  • uczestniczyć w imprezie o niższym standardzie, jeśli wyrazi na to zgodę i zostanie dokonany przez Biuro Podróży zwrot różnicy w cenie,
  • zrezygnować z imprezy i żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich poniesionych świadczeń

8. Jeśli podczas imprezy turystycznej usługi wymienione w umowie zostaną zamienione na inne równorzędne pod względem jakości i atrakcyjności, nie uprawnia to uczestnika do żądania zwrotu zapłaty dokonanej za zaplanowane usługi.

9. Jeżeli jednak świadczenie zastępcze, o którym mowa w punkcie 8 nie będzie możliwe lub uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyrazi na nie zgody ma prawo żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy i dochodzić naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu.

10. Wadliwa usługa, której przyczyną są działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeśli nie można było tego przewidzieć lub uniknąć albo siła wyższa , nie będzie traktowana jako taka.

11. Jeżeli uczestnik w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonanie zaplanowanych w programie świadczeń proszony jest o niezwłoczne powiadomienie o tym Biuro Podróży lub jego przedstawiciele. Ma z tego tytułu prawo złożenia w Biurze Podróży reklamacji w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej.

12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Podróży niezwłocznie, nie później niż 30 dni od momentu ich zgłoszenia.

13. W celu zapewnienia przebiegu imprezy turystycznej bez zakłóceń uczestnik ma obowiązek zastosowania się do zaleceń przedstawiciela Biura Podróży oraz postanowień „ Warunków udziału „

14. Biuro Podróży zobowiązuje się do poinformowania uczestnika imprezy turystycznej o przepisach paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych i sanitarnych krajów, które będzie odwiedzał. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów odpowiada uczestnik.

15. Uczestnicy imprez turystycznych krajowych są ubezpieczani w Towarzystwie Ubezpieczeniowym INTER Polska od następstw nieszczęśliwych wypadków a w przypadku imprez zagranicznych również od kosztów leczenia.

16. Wszelkie spory, które mogą powstawać w związku z realizacją imprezy turystycznej, będą rozstrzygane polubownie. Jeśli polubowne porozumienie nie będzie możliwe to przez sądy odpowiednie do rodzaju i wagi sprawy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach Turystycznych i przepisy o ochronie konkurencji i praw konsumenckich.

 

© 2024 Wama-Tour   |   11-500 Gizycko   |   ul. Konarskiego 1/1   |   Tel 0048/87 429 30 79